sobota 29. září 2018

Dohoda mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií, které se sešly v Mnichově 29. září 1938

 Originál Mnichovské dohody
Německo, Spojené království, Francie a Itálie se se zřetelem k dohodě o odstoupení sudetoněmeckého území, které bylo v podstatě dosaženo, shodly na těchto podmínkách a způsobech tohoto odstoupení a na opatřeních, která je třeba pro to učinit a prohlašují, že podle této dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba učinit, aby bylo zajištěno její provedení.
  1. Vyklizování začne 1. října.
  2. Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno do 10. října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení a že československá vláda je odpovědna za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození uvedených zařízení.
  3. Bližší okolnosti vyklizení určí mezinárodní výbor, složený ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.
  4. Obsazování převážně německých území německými oddíly započne po etapách 1. října. Čtyři úseky, označené na přiložené mapě, obsadí německé oddíly v tomto pořadí: úsek označený I 1. a 2. října, úsek označený II 2. a 3. října, úsek označený III 3., 4. a 5. října, úsek označený IV 6. a 7. října. Výše uvedený mezinárodní výbor vymezí bez odkladu zbývající území převážně německého charakteru a německé oddíly je obsadí do 10. října.
  5. Mezinárodní výbor, uvedený v § 3, určí území, v nichž má být provedeno lidové hlasování. Tato území budou až do skončení lidového hlasování obsazena mezinárodními jednotkami. Týž výbor určí způsob, jakým se má lidové hlasování provést, přičemž bude vycházet ze způsobu hlasování v Sársku. Výbor rovněž stanoví den, kdy se lidové hlasování bude konat; tento den však nesmí přesáhnout konec listopadu.
  6. Konečné vymezení hranic provede mezinárodní výbor. Tento výbor je oprávněn doporučit čtyřem mocnostem – Německu, Spojenému království, Francii a Itálii – ve výjimečných případech menší odchylky od přísně etnografického stanovení pásem, jež mají být převedena bez lidového hlasování.
  7. Pro přesídlení do odstoupených území a pro vystěhování z nich bude zavedeno opční právo. Opce musí být provedena během šesti měsíců ode dne uzavření této dohody. Německo-československý výbor určí podrobnosti opce, uváží způsob, jak usnadnit výměnu obyvatelstva, a vyjasní základní otázky, které z této výměny vzniknou.
  8. Československá vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření této dohody sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních jednotek. V téže lhůtě propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají tresty odnětí svobody za politické a trestné činy.
Mnichov, 29. září 1938.

A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain


(Foto originálu Mnichovské dohody v úvodu převzato ze stránek Národního muzea o výstavě Republika, která proběhla ve dnech 28.10.2008-6.7.2009.)