středa 14. března 2012

Z místních organizací Kruhu - Moravskoslezský kraj

Členská schůze MO Kruhu v Ostravě dne 7.prosince 2011. Prosincová členská schůze byla ohlášena tentokrát v listopadovém i prosincovém čísle časopisu Program, společník všech Ostravanů. Tento časopis přichází zdarma do všech schránek všech obvodů Velké Ostravy. Pro ostatní členy mimoostravské byla schůze oznámena naším Zpravodajem s tím, že se naše členské schůze budou pravidelně konat první středu v měsíci červnu a prosinci ve 13 hodin v úřadovně MěV ČSBS v Ostravě - Přívoze, Nám.Sv.Čecha č.1.

Přesto je účast na těchto akcích malá, což nám není lhostejné. Chápeme, že jsou oprávněné omluvy pro nemocnost nebo už pro malou pohyblivost našich nejstarších členů, ale registrace 22 členů ukazuje, že by účast mohla být větší, alespoň nadpoloviční. Tento problém bychom mohli vyřešit, kdybychom získali mladší členy z rodin postižených (dětí i vnoučat, kteří by měli nést tzv. genetickou citlivost na bezpráví, které bylo pácháno na jejich předcích. V německých organizacích SL si to od roku 1946 pěstují, často až extrémně, to je znát na panu Posseltovi a spol. U nás je situace opačná. Příčiny jsou dvě:
1.mládež má nedostatečné znalosti a hlavně bezprostřední zkušenosti z námi ještě prožitých křivd z historie 2.světové války a dalšího poválečného vývoje, hlavně roku 1946.
2.Naši potomci nejsou dostatečně připravováni pro aktivní společenské působení ve společenských organizacích.
Podobné problémy mají i ostatní nevládní spol.organizace, které mají zatím silnější a početně větší členstvo. K tomu přistupuje dnes finanční krize, která znemožňuje drahou organizační administrativu. Konkrétně to znamená, že si v podstatě musíme svou aktivitu financovat sami. Podstatné výdaje jsou korespondence a jízdné. Členské příspěvky na to už nestačí a získat nějaké dotace neumíme.
Snažíme se spolupracovat se silnějšími organizacemi, jako jsou ČSBS, Kluby českého pohraničí a další instituce státní i nestátní, školské i mimoškolské. Jim děkujeme za ochotu a přímou pomoc. Sami pak se snažíme jejich činnost, která má podobné cíle a charakter podporovat. V roce 2011 se nám dařila spolupráce s MěV ČSBS v oblasti přednášek a besed na školách a zčásti i na veřejnosti.Naši členové jsou členy lektorského sboru, který je schopen uspokojit požadavky v oblasti vzdělávací, osvětové. Zaměřujeme se na střední a také vysoké školy, které připravují odborníky v oblasti školské, kulturní i osvětové a sociální. Učitelé historie a občanské nauky jsou naší oporou a řada z nich jsou aktivní i v rámci našeho lektorského sboru. Zkušenosti se snažíme si předávat na seminářích a setkáních s našimi pamětníky, kterých nám přirozeně rychle ubývá a náhradu nelze
předpokládat. Jsme seniorskou organizací, ale nechtěli bychom v našem úsilí posilovat v naší mladé generaci historické vědomí, které jí v podstatě až na malé výjimky chybí. Proto také na tuto oblast klademe důraz a můžeme konstatovat, že se nám práce daří. Velmi zdařilá byla Soutěž z aktuálních historických témat, kde se uplatnilo 22 škol s 80 studenty, kteří soutěžili o nejlépe napsanou esej o vybraných historických událostech. Ze školních kol bylo přihlášeno více než 35 studentů do druhého kola soutěže, která byla vyhodnocena na konferenci nazvané podle výstavy: Mnichov-okupace-osvobození, konané na Výstavišti Černá louka v květnu 2011. Nejlepší vyhodnocené práce byly oceněny diplomy a cenami v hodnotě 8-l0.000,-Kč. Záštitu nad akcí vykonal hejtman MS kraje Jaroslav Palas. O této významné akci informovaly hlavně regionální media, ale také časopis Národní Osvobození, čtrnáctidenník ČSBS. Další akce organizovali ve školách, kde pořádali studentské
konference a výstavy.Často byly konány akce ve Feducii k aktuálním výročím v historickém sledu, často i na výročí vítězných bojů legií nebo ilegálních bojů proti fašismu a nacizmu uvnitř i vně Protektorátu.   V Havířově o legionářích měl 3 přednášky Ing. Růžička. Seznamoval účastníky zejména o jejich misi na Těšínsku. V letošním roce hodláme pokračovat v nastoupeném programu práce se středoškolskými i vysokoškolskými studenty, rádi bychom zjistili rodiny v našem kraji, které byly poškozeny v roce 1938 a získali u nich členství mezi jejich dětmi i vnuky a vnučkami. Plánujeme ke konci školního roku uspořádat soutěž v menším měřítku než letos. Nepočítáme s těmi, kteří se účastnili soutěže v září. Podpoříme v činnosti naše lektory a pamětníky. Děkujeme všem našim spolupracujícím institucím a jejich funkcionářům i členům v ostravských obvodech i státními a samosprávnými orgány v Ostravě i městskými orgány okolních měst, hlavně Karviné, Frýdku-Místku, Opavy, Nového Jičína, Bílovce, Jablunkova a Hrabyně. Účastníme se akcí, pořádaných naším Ústředím v Praze, hlavně připravované konference a členského shromáždění.
 

Příští naše členská schůze bude ve středu 6.června 2012 ve 13 hodin na obvyklém místě v Ostravě-Přívoze, Nám.Svat.Čecha č.1,sídla MěV ČSBS. Věříme, že účast bude větší než byla v minulosti. Děkujeme Jiřímu Prokopovi za jeho vedení a zájem o naši činnost a úsilí splnit předsevzaté úkoly.

V Ostravě 9.ledna 2012. Výbor MS Kruhu v Ostravě