neděle 11. března 2012

Stanovy Kruhu

Článek I.

1.Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí (dále jen Kruh) se zřizuje v souladu se zákonem o sdružování občanů č.83/90 Sb.
2.Název organizace je Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí.
3.Sídlem Kruhu je Praha.
4.Kruh je právnickou osobou a nezávislou zájmovou organizací.

Článek II.

1.Kruh sdružuje občany vyhnané v roce 1938 z pohraničí a jinak postižené, jejich rodinné příslušníky, sympatizující i zájemce o tento úsek české a evropské historie. Hájí jejich zájmy a je připraven vést dialog na platformě demokracie, občanské společnosti a objektivního poznání s každým, kdo o ně projeví zájem.
2.Kruh je otevřen spolupráci s občany České republiky, s domácími i zahraničními institucemi a organizacemi a také s občany sousedních zemí.
3.Kruh bude usilovat při naplňování svého poslání o podporu prezidenta, Parlamentu, vlády i opozičních politických subjektů a rovněž vědeckých, zájmových a dalších organizací.

Článek III.

1.Členem Kruhu se může stát každá fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s jeho posláním a souhlasí s jeho stanovami.
2.Členství Kruhu vzniká podpisem přihlášky.
3.Členství zaniká písemným nebo ústním prohlášením, resp. úmrtím.

Článek IV.

1.Kruh se organizuje po oblastech, které nemusí odpovídat hranicím územně správních celků.
2.Nejvyšším orgánem Kruhu je shromáždění delegátů z oblastí. Jeden delegát připadá na každých deset členů v oblasti. Oblasti s menším počtem členů mohou na shromáždění vyslat jednoho delegáta.
3.Mezi shromážděními delegátů je nejvyšším orgánem Kruhu výbor. Výbor Kruhu je volen shromážděním delegátů a má minimálně pět členů.

Článek V.

1.Kruh je neziskovou a nevýdělečnou organizací založenou na dobrovolné aktivitě členů a sympatizujících.
2.Příjmy Kruhu tvoří dobrovolné členské příspěvky, případně další příspěvky fyzických a právnických osob.
3.Za hospodaření Kruhu odpovídá výbor, jím pověřený pokladník a revizoři účtů.
4.Výbor předkládá vyúčtování hospodaření Kruhu každoročně nejpozději do konce března shromáždění delegátů.

Článek VI.

1.Kruh zaniká rozhodnutím shromáždění delegátů. Pro zánik musí hlasovat 3/5 přítomných delegátů.
2.Zůstatek majetku Kruhu bude převeden na humanitární účely podle rozhodnutí posledního shromáždění delegátů.
3.Dokumenty o činnosti a zániku Kruhu předá poslední výbor do archivu Národního památníku.