čtvrtek 2. února 2017

Ohlédnutí zpět

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí nemá v letošním roce žádné kulaté výročí, to bylo naposledy v roce 2014. Není tedy důvod pro bilanci jeho dosavadní práce, a jestliže jsem se k ní přesto rozhodl, je to proto, že dvacáté výročí existence Kruhu jsme tehdy v našich Zprávách zmínili jen velmi stručně.

Kruh byl založen koncem roku 1994, kdy neuvážená slova Václava Havla o tom, že bychom se měli omluvit sudetským Němcům, rozdělila českou společnost. Ve všech médiích probíhala na toto téma diskuse, na Václavském náměstí držel Miroslav Klen hladovku, a já jsem rovněž cítil potřebu do probíhajícího dialogu promluvit, už vzhledem k tomu, že nacismus vyvraždil část mé rodiny. Věděl jsem, že mám nárok stát se členem Českého svazu bojovníků za svobodu, i když budu patřit jen do kategorie pozůstalých. V roce 1994 jsem podal přihlášku, ale brzy jsem zjistil, že i když teoreticky by tato organizace měla mít v česko-německé diskusi velké slovo, pod tehdejším Čermínovým vedením to tak nebylo. Navázal jsem tedy kontakt s M. Klenem, stal jsem se v r. 1995 členem Kruhu občanů vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a pracoval hned od počátku v jeho celostátním výboru. Mezi zakládajícími členy jsem tedy nebyl, z nich je dnes naživu asi jen Ing. Lumír Tuček. Dlouholetým jednatelem byl Dr. Pavel Macháček, přes jeho velké nasazení byla jeho činnost pro Kruh bohužel někdy kontroverzní.
Snažili jsme se do probíhající diskuse zasahovat, jak jen to šlo, a šlo to obtížně, většinou končily naše příspěvky v redakčních koších, aniž jsme vůbec dostali nějakou odpověď, jen občas se objevily výjimky. Jednou jsem reagoval na článek Karlheinze Philippa v Mladé frontě (samozřejmě vinil Čechy z odsunu), z redakce opět nepřišla žádná odezva, a tehdy mě to rozhořčilo natolik, že jsem zahájil „filipiku proti Philippovi“. Prof. Philipp působil na pedagogické fakultě Karlovy university, a tak jsem jeho článek z MF i mou odezvu na něj poslal dopisem rektoru university, jímž tehdy byl profesor Karel Malý. Ten mi odpověděl, souhlasil se mnou, ale napsal, že rozhodování o tom, kdo na fakultě působí, je v kompetenci děkana, jemuž můj dopis přeposílá. Byl jsem pozván děkanem, abychom to na fakultě projednali. Obhajoval prof. Philippa jednak tím, že to od něj byl první úlet toho druhu a že je jinak pro fakultu užitečný. Prof. Philipp se hájil tím, že jeho článek měl také část věnovanou hříchům německým, ale tuto část Mladá fronta vypustila. Důležité pro mne bylo, že záporným postojem redakce nemusí vše skončit. Prof. Philipp už žádný další podobný článek nenapsal.
Diskutovali jsme, kde se dalo: v Domě Petra Parléře, kde se scházelo Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v Goethově institutu a také na konferencích konaných Českou mírovou společností společně s obdobnými společnostmi z Německa (převážně východního). Účastníkem jedné z těchto konferencí byl německý historik profesor Boldt, rovněž působící na naší vysoké škole v Plzni, mezi účastníky byla řada lidí působících v německé politice, a jednatel České mírové konference v roli moderátora byl proto poněkud vyděšen mou ostrou kritikou publikace Informationen zur politischen Bildung č. 132 s podtitulem Deutsche und Tschechen (mám dotisk z r. 1993). Profesor Boldt mi ale dal za pravdu, vysvětlil to tím, že do německého ústředí pro politické vzdělávání proniklo mnoho sudetských Němců. Byla to pravda, autorem poloviny obsahu č. 132 byl nechvalně známý sudetoněmecký historik Fritz Peter Habel. Na 56. stránce publikace stojí: „Z právního hlediska bylo už dříve (27. 8. 1991) v dobrozdání rakouského právníka Ermacory vyhodnoceno vyvlastnění a vyhnání Němců v ČSR 1945/46 jako ‚nepromlčitelná genocida‘ “.
Ve 3. čtvrtletí roku 2002 vyšlo č. 276 s názvem Tschechien a s obsahem přijatelnějším. Neberu to samozřejmě jako svou zásluhu, vím od našeho tehdejšího předsedy historika Václava Kurala, že publikace Deutsche und Tschechen byla už kritizována českými historiky mnohokrát.
V r. 1997 vznikla česko-německá deklarace, která byla naší organizací (a nejen jí) ostře kritizována. Měl jsem poněkud odlišný názor, nebyl jsem samozřejmě spokojen s tou její částí, jež hodnotila minulost. Symetrii vzájemných omluv rozhodně neodpovídala symetrie vzájemných vin. Ale ta část deklarace, obracející se k budoucnosti, dávala naději na klidné sousedské vztahy, když prohlašovala: „Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.“ Byl jsem přesvědčen, že se v budoucnu budeme těchto slov dovolávat, a také se to potvrdilo.
Chtěl bych nyní zmínit nejvýznamnější výsledky naší práce. Na prvním místě uvedu vydání tří svazků vzpomínek pamětníků pomnichovské doby, hlavní podíl na nich měl Karel Zelený (účastník války v Anglii). Význam svazků Vzpomínek spočívá v tom, že později už by tento projekt nebylo možno uskutečnit. Počet pamětníků osmatřicátého roku se od té doby zredukoval na polovinu a průměrný věk žijících dnes přesahuje 85 let. V roce 2013 vydalo nakladatelství Karolinum práci Jana Bendy „Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939“, v níž jsou svazky Vzpomínek uvedeny v seznamu literatury. Stálým výsledkem naší práce je také pravidelné vydávání „Zpráv z Kruhu“, na jejichž redigování má rovněž podíl Karel Zelený. Tuto práci převzal po Antonínu Michálkovi, jenž ji musel ukončit pro zhoršení zraku. Zasíláme je bezplatně nejen všem našim členům, ale i všem knihovnám v ČR a dalším významným institucím. Redigování Zpráv mi v roce 2010 Karel Zelený předal a snažím se zachovat jejich úroveň jak po stránce obsahové, tak i po formální.
Kruh se postaral o překlad knih historika Václava Kurala („Konflikt místo společenství?“ a „Místo společenství konflikt!“) do němčiny, překladatelkou byla paní Lenka Reinerová. Česko-německý, a také česko-sudetoněmecký dialog jsme sledovali i na konferencích pořádaných Společností Bernarda Bolzana a německou Ackermann-Gemeinde v Jihlavě a později v Brně. V r. 2006 se na ní diskutovalo o 57. sudetoněmeckém dnu konaném v Norimberku v r. 2006 pod heslem „Vertreibung ist Völkermord“ (Vyhnání je genocida). Sudetští Němci si tím připomněli radu pana Ermacory, ale dost nepochodili. Už na sudetoněmeckém dnu se bohoslužba konaná obvykle společně s duchovními německými i českými konala bez Čechů, na konferenci v Jihlavě (mezi účastníky byl i Bernd Posselt) bylo toto heslo kritizováno ze všech stran, a to i ze strany německé (byla to i paní Gesine Schwan, která kandidovala na úřad spolkového prezidenta).
V r. 2006 vyšel v časopise „Přísně tajné“ (2/2006) můj článek s názvem „Byl Edvard Beneš likvidátor?“, v němž jsem reagoval na skutečnost, že Josef Kudláček vydal v roce 2003 knihu Sidonie Dědinové „Edvard Beneš – likvidátor“. Pro ty, kteří knihu neviděli, sdělím pro představu ještě jiná v knize použitá označení pro druhého prezidenta naší republiky: „uchvatitel moci“, „despota“ (str. 11), „šéf uchvatitelů“ (str. 28), „diletant v diplomacii“ (str. 270). Další nadávky, které už citovat nebudu, připojil ve své předmluvě i vydavatel. Na vydavatele jsem nejdříve podal trestní oznámení. Bylo dost pečlivě připravené, doprovázelo je vyjádření napsané v Ústavu mezinárodních vztahů. Leč policisté byli toho názoru, že naše znovunabytá svoboda a demokracie umožňuje hlásání názorů libovolných, i zavánějících nacismem, takže se dále nic nekonalo. Pak teprve vyšel zmíněný článek, proto je tam časová mezera. Zato si pospíšili v redakci Sudetenpostu, tiskoviny rakouského Svazu vyhnanců, kde paní Dědinové umožnili zlobnou odezvu na můj článek už 6. 7. 2006.
V r. 2008 jsme se snažili o navázání spolupráce s evropskými organizacemi obdobného zaměření, mezi prvními bylo Sdružení slovinských vyhnanců, jehož předsedkyně prof. Ivica Žnidaršič je dnes předsedkyní mezinárodního výboru tvořeného představiteli řady evropských organizací sdružujících oběti nacismu. Zatím nejdůležitějším výsledkem mezinárodní spolupráce je rozšíření muzea slovinských vyhnanců na hradě Rajhenburg u Brestanice o expozice z Polska, ČR, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska a Srbska. Muzeum tak dostalo mezinárodní rozměr a může být protějškem v Německu budovanému Centru proti vyhánění.
Vedle vydávaných Zpráv máme své webové stránky (kruh1938.blogspot.cz), o něž pečuje Ing. Jan Kovanic. A něco z doby zcela nedávné: na Masarykově nádraží přibyla pamětní deska připomínající obyvatele pohraničí, kteří po Mnichovu opouštěli své domovy. Zásluha o to patří Centru české historie, náš Kruh přispěl finančně, a v loňském roce jsme se postarali sami o podobnou pamětní desku na nádraží v Jeseníku.
Jiří Prokop