středa 8. října 2014

Současný stav česko-německého diskursu

 Stav česko-německého diskursu přirozeně byl a je již od svých počátků, tedy přinejmenším od vzniku české státnosti v 9. století, výrazem aktuálního stavu česko-německých vztahů. Jejich zásadní charakteristiky se vždy utvářejí jako vztah malého a velkého sousedního státu, kdy se nadto jeho česká strana vyznačuje klíčovým geopolitickým umístěním v pásmu menších národů a států mezi Německem a Ruskem, jež Masaryk označoval jako ústřední pásmo střední Evropy. Jeho centrální význam pak Masaryk výstižně definoval jako vis motrix, to znamená hybnou sílu, východní otázky. Tedy problémového celku, jenž vytváří ohnisko kulturně-mocensko-politických vztahů a souvislostí mezi Západem a Východem, resp. mezi Evropou, Asií a Afrikou. Centrální evropský význam uvedeného strategicky klíčového geopolitického pásma dobře vystihl Bismarck svou úsečnou formulací: Kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu.

Dějinným předpokladem současného stavu česko-německého diskursu se stalo americké a vůbec západní vítězství demokracií nad diktaturami Sovětským svazem zřízených a ovládaných totalitních komunistických režimů ve středovýchodní Evropě v r. 1989. Namísto nich vznikly demokratické státní útvary včetně Československa, jež se jako jediné z nich navrátilo k demokratické formě vlády, jež pro ně byla charakteristická v moderních obdobích jeho svobody. Epochální vítězství západních demokracií ve studené válce rovněž způsobilo sjednocení do té doby odděleného západního demokratického a východního, totalitně komunistického Německa do jediného německého státního útvaru, jež proběhlo v r. 1990.
Česko-německé vztahy a je vyjadřující česko-německý diskurs se od té doby začaly poprvé v dějinách odvíjet v plnohodnotně demokratických, tedy svobodných podmínkách jeho obou stran. Pro českou stranu diskursu bylo přitom nápadné a příznačné, že k němu v zásadě přistupovala bez zátěže historicko-politických zábran, vyrůstajících ze záští, způsobených hlavně někdejším zločinným jednáním nacistického Německa vůči demokratické Československé republice jako státu a jejím občanům. Takový postoj, samozřejmě předpokládající obdobný přístup nyní již konečně demokratického sjednoceného Německa, v dobré víře, ale na druhé straně z očividné neznalosti německého prostředí značně naivně přeceňoval skutečný stav německé politické kultury.
Po formální mezinárodně-právní stránce bylo vše v naprostém pořádku. Byla totiž uzavřena nová československo-německá smlouva o spolupráci. Po rozdělení Československa k 1. 1. r. 1993 a souběžném vzniku České republiky nicméně časem došlo k mezivládnímu dojednání a stvrzení dalšího česko-německého dokumentu, jímž se stala Česko-německá deklarace z ledna 1997. Příčinou takového v mezinárodních vztazích značně neobvyklého kroku byl přetrvávající neklid v česko-německých vztazích, způsobovaný německým neformálním a souběžně hlavně bavorským formálním souvislým tlakem na Československou a posléze Českou republiku, aby revidovala, resp. odvolala své poválečné zákonné normy, legalizující provedení postupimského spojeneckého rozhodnutí o přesunu československé německé menšiny do Německa.
Tento fakticky souvisle přítomný německý nátlak představuje pro porozumění jak tehdejšímu, tak i nynějšímu stavu česko-německého diskursu zcela rozhodující, ústřední politický prvek. Reálně se totiž opírá o převažující názorovou orientaci německého veřejného mínění, podle níž byl poválečný, vítěznými spojenci dohodnutý transfer německé menšiny z obnovené Československé republiky aktem bezpráví, a proto by bylo správné jej zpětně napravit. Takové stanovisko a vytrvalé úsilí transformovat je jak do česko-německého diskursu, tak do německého politického jednání prokazuje o Německu dvě velice podstatné skutečnosti. Je to jednak konkrétní německé úsilí o zneplatnění mezinárodně právního řádu, zřízeného v důsledku porážky nacistického Německa Spojenci v Německem způsobené druhé světové válce. A tato skutečnost za druhé znamená, že německé vyrovnání s antidemokratickou, agresivně nacionalistickou a nacistickou minulostí, vycházející z jasného vědomí kolektivní odpovědnosti, není postačující.
Existence obou na sebe navazujících německých skutečností se na české straně česko-německých vztahů, resp. česko-německého diskursu z neznalosti nepředpokládala, a proto jimi byla česká strana vyloženě zaskočena. Z německé strany se po návratu Československa k demokratickým poměrům rovněž začalo velmi záhy projevovat a dost účinně realizovat soustředěné úsilí o vytvoření, klíčovou podporu a manipulaci jakési politicko-mediální sítě, jež by přímo na území České republiky zastávala a prosazovala uvedený německý požadavek. Toto úsilí je na české politické scéně i nyní výrazně patrné zejména v případě KDU-ČSL. Nadto se stav česko-německého diskursu po podepsání Česko-německé deklarace v zásadě nezklidnil. Ba přímo naopak se vyostřil a nakonec vyvrcholil počátkem r. 2002, tedy pět let po podepsání Česko-německé deklarace, kdy se do něj svými ultimativně formulovanými stanovisky mnohem vehementněji a extrémněji než jindy zapojily vrcholné politické reprezentace nejen Bavorska, ale právě tak Rakouska a Maďarska. Z německé strany se přitom začalo souběžně ozývat a na straně české, Německem podporované mediálně-politické sítě zastánců německých názorů nápadně opakovat kategorické tvrzení, podle nějž Česko-německá deklarace byla již po pěti letech své existence zastaralá, a bylo proto třeba ji nahradit, tedy postoupit dál za její stanovisko, potvrzující rozdílnost názorů každé z obou stran na spojenecky dohodnutý poválečný transfer německé menšiny z Československa do Německa. Tento údajný pokrok měl zřejmě znamenat převzetí německého stanoviska k mezinárodně-právně dohodnutému transferu německé menšiny Českou republikou.
A v takto politicky značně vyhroceném stavu česko-německého diskursu se počátkem března r. 2002 v Berlíně na německém ministerstvu zahraničí uskutečnila pravidelná konference Česko-německého diskusního fóra, tedy instituce, jež vznikla podle příslušného ustanovení Česko-německé deklarace. Tématem tehdejší konference se za značného zájmu médií celkem přirozeně stalo pětileté výročí vzniku tohoto mezivládního česko-německého deklaratorního dokumentu. Přestože se někteří její čeští účastníci chystali v reakci na uvedený politický, až ultimativní nátlak vystoupit se stanovisky, jež měla navrhovat revizi českého stanoviska k zákonným předpokladům uskutečnění spojeneckého rozhodnutí o poválečném transferu, v jednání konference nastal ihned na počátku diskuse nečekaný obrat. Jeden z českých účastníků a členů Koordinační rady česko-německého diskusního fóra uvedl právě zahájenou diskusi důrazně a ostře formulovaným a následnou argumentovanou úvahou podloženým odmítnutím vystupňovaného nátlaku na Českou republiku a již zmíněného, souběžně nastartovaného úsilí o opuštění vůdčích zásad Česko-německé deklarace. Uvedené vystoupení evidentně zaskočilo jak německé, tak i některé české, německému tlaku víceméně vstřícně nakloněné účastníky konference. Jejich nesouhlasná reakce byla nápadně emotivně vzrušená, nicméně postrádala jakoukoliv racionální argumentaci. Výsledkem této konferenční aféry byla její široká mediální publicita, přesahující evropské hranice. Na německé straně se dokonce nejprve uvažovalo o nějaké razantní reakci, ale nakonec převážilo rozhodnutí požadovat vyřazení dvou nejkritičtěji vystupujících českých zástupců z Koordinační rady česko-německého diskusního fóra, tedy jejich odstranění z česko-německého diskursu. Tehdejší nezveřejněné německé obvinění znělo: „Dialog nicht fähig und nicht Europareif.“ A toto německé úsilí po více než dvou letech nakonec uspělo…
Nepřehlédnutelná mediální publicita uvedené dominující události tehdejší berlínské konference, z níž dosud, zřejmě nikoli nedopatřením na rozdíl od všech ostatních konferencí Česko-německého diskusního fóra nevyšel žádný sborník, ale nicméně vyvolala dost závažnou, německo-český diskurs závažně přesahující mezinárodní odezvu. A ta svým zpětným dopadem rovněž podstatně ovlivnila následný stav česko-německého diskursu až do současnosti. V dubnu 2002, zhruba měsíc po dramatické berlínské konferenci, navštívil Prahu na zpáteční cestě ze svého přátelského pobytu u amerického prezidenta Bushe britský premiér Blair, aby právě zde veřejně vyhlásil trvalou platnost ujednání postupimské konference Spojenců z r. 1945. Tento čitelný veřejný vzkaz na adresu Německa způsobil, že dosud soustavně vyvíjený a sílící tlak na Českou republiku začal polevovat a česko-německý diskurs se brzy viditelně zklidnil. Po nástupu německé kancléřky Merkelové, jež dává otevřeně najevo svůj příznivý vztah k České republice, lze nyní česko-německý diskurs označit jako věcně stabilní. To ale neznamená, že by v jeho pozadí již neexistovaly zásadnější problémy.
Ty lze rozčlenit do tří základních kategorií. Je to jednak již uvedený významný problém do politické sféry se promítajícího, převažujícího postoje německého veřejného mínění, a tedy de facto i německé politické reprezentace k poválečnému spojenecky dohodnutému preventivnímu odsunu německých menšin z území na východ od Německa do Německa, tedy problém zřetelně svědčící o dosud nedostatečném německém vyrovnání s antidemokratickou, agresivně nacionalistickou a nacistickou minulostí, vycházejícím z jasného vědomí kolektivní morálně-politické odpovědnosti.
Dále je na místě zdůraznit přetrvávající problém nejednoznačných oficiálních českých stanovisek k otázkám česko-německých vztahů. Jako jeho zatím poslední příklad lze uvést vyjádření premiéra Nečase při oficiální návštěvě německé spolkové země Bavorsko 21. února 2013, připravované ministerstvem zahraničních věcí, tedy ministrem Schwarzenbergem. Předseda české vlády tak jednak oficiálně navštívil politický útvar, jenž jako takový není, oproti Spolkové republice Německo a jejím představitelům, jeho politickým protějškem. Za druhé ve svém vystoupení před poslanci bavorského zemského sněmu jen citoval tu vybranou část Česko-německé deklarace, jež vyjadřuje politování České republiky nad některými okolnostmi poválečného odsunu. A za třetí zdůraznil svou obzvláštní lítost nad některými jeho patrnými dopady na české pohraniční území. Zjevná asymetričnost takového politického kroku sice velmi potěšila bavorskou stranu včetně představitelů sudetoněmeckého landsmanšaftu, ale ve směru česko-německých vztahů i v zahraničních politických kruzích zapůsobila jako velice matoucí a zneklidňující poselství. Jako by se Česká republika vcelku cítila vůči Německu jako partnerskému státu neadekvátně provinile, a proto druhořadě. Celá nedávná premiérská akce dost zřetelně vypovídá o stále přetrvávajícím ustrašeném diletantismu České republiky v zahraničně-politických vztazích, jenž trvale ohrožuje vyváženou věrohodnost nejen česko-německých vztahů a je vyjadřujícího česko-německého diskursu. V reakci na tento nečekaný a zbrklý krok, jenž překvapil i poslance bavorského zemského sněmu, nyní předseda bavorské vlády Seehofer usiluje o své vystoupení před Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky.
Třetí kategorií závažných problémů v souvislostech jak česko-německých vztahů, tak česko-německého diskursu je bezkonkurenčně vůdčí postavení Německa v Evropské unii, jejímž členským státem je od 1. 5. 2004 i Česká republika. V zásadě jde o problém existence svobody a demokracie v Evropě, jenž má v případě česko-německých vztahů a jejich diskursu specificky vyhrocenou povahu a i v lecčems významný historický precedens. Je jím někdejší problém vztahu českého státu ke svaté římsko-německé říši, kam byl český stát rovněž začleněn, ale jejíž povaha byla na rozdíl od silně a stále více centralizující Evropské unie zřetelně konfederativní. Jádrem problému česko-německých, resp. česko-říšských vztahů tehdy vždy byla povaha a vývoj vztahů mezi českým panovníkem a zpravidla německým císařem.
V případě nynějšího začlenění ČR do EU se vzhledem k odlišné, a to mnohem centralističtější povaze EU obdobný vztahový problém jen umocňuje. Konkrétněji řečeno, rozhodovací procedury EU v konečné instanci závisejí na populační síle jednotlivých členských zemí, a tak způsobují, že rozhodující, vůdčí silou v EU je Německo a postavení České republiky je v ní výrazně marginální. Nekritickými příznivci EU neustále opakovaný požadavek být při rozhodování důležitých otázek vždy tzv. u toho, resp. u domněle rovnoprávného jednacího stolu, je proto zcela iluzorní. Vyloženě nedůstojně pak vyznívá další s ním spjatý, nyní znovu vehementně oprašovaný požadavek být součástí hlavního proudu EU a hlavně nebýt potížistou. To však znamená v zásadě jen přikyvovat zejména německým názorům a stanoviskům, a to v poníženě naivním očekávání blíže nespecifikovaných budoucích výhod, poskytovaných ze strany Německa, resp. EU, a ve stálých obavách o ně. Takový přístup k česko-německým vztahům a diskursu má u nás bohužel rovněž nezanedbatelnou, v dějinách jak pro obě strany, tak Evropu pokaždé bezvýchodně a katastrofálně končící tradici.
Současný stav česko-německého diskursu se ve světle své nejnovější historie a tří nyní blíže rozvedených problémových okruhů dá charakterizovat jako zvnějšku a jistou, výše uvedenou, poměrně nedávnou událostí způsobené dočasné zklidnění. Délka oné dočasnosti bude nepochybně záviset na tom, jak, kdy a v jaké kombinaci ony tři dosud konstantní problémové okruhy, vytvářející nepříliš půvabné, nicméně podstatné pozadí současného, na první pohled ustáleného stavu česko-německého diskursu, znovu vstoupí do hry.

Miloslav Bednář