neděle 28. září 2014

Otevřený dopis Evropskému parlamentu a prezidentům evropských zemí

Vážení pánové,
obracíme se k Vám ze zasedání „Mezinárodního výboru vyhnanců a utečenců, obětí fašismu a nacismu“, které se konalo v hlavním městě Slovenska Bratislavě 19. a 20. září 2014. 

Tohoto zasedání se zúčastnily delegace organizací sdružujících vyhnance, nuceně pracující, běžence a neplnoleté vězně koncentračních táborů z několika evropských zemí. 

Útrapy vězňů koncentračních táborů, vyhnanců a utečenců, žijících v době druhé světové války v zemích okupovaných Německem, Itálií, Maďarskem, Bulharskem a jinými fašistickými zeměmi, zanechaly na nich trvalé následky. 

Předsedkyně Ivica Žnidaršič a místopředseda Markian Děmidov
Po úvaze se objasňuje skutečnost, že v některých evropských zemích se nedostává dostatečné péče stárnoucím obětem fašismu a nacismu a nevěnuje se jim náležitá péče sociální i léčebná. Některým obětem války nebyla dosud vyplacena kompensace za újmy materiální i škody na zdraví utrpěné v důsledku druhé světové války. Proto vyzýváme Evropský parlament i představitele evropských zemí, aby se seznámili se situací, v níž se nacházejí oběti války, a přijali opatření ke zlepšení podmínek jejich života. Zvláštní pozornost zasluhují lidé osamocení a opuštění. Nelze zapomínat na hrůzy války, na hrdinství a na oběti boje s fašismem a nacismem.

Jako živí svědkové zvěrstev fašismu a nacismu jsme rozhořčeni skutečností, že se v Evropě znovu objevují hnutí šířící myšlenky rasové nenávisti.

Evropská unie, představitelé evropských zemí a parlamentů nesmějí dovolit rozvoj činnosti fašistických a nacistických hnutí. Musejí se rozhodně postavit všem formám fašismu, pseudovlastenectví, rasismu a nesnášenlivosti ve svých zemích.

Protestujeme proti tomu, že v některých zemích jsou soudně pronásledováni novináři otevřeně píšící o fašistické a nacistické činnosti, organizacích a osobách, jež se k nim přidávají.

Nedovolíme, aby antidemokratické síly narušovaly svobodu a lidská práva.

Vážený pane předsedo a hlavy států,
V roce 2015 budeme vzpomínat a slavit 70. výročí vítězství nad fašismem ve druhé světové válce. Toto výročí je obzvláště vhodnou příležitostí, aby se světové společenství znovu seznámilo s historickými fakty: genocidní politikou nacismu nad slovanskými národy a zvěrstvy, které ve druhé světové válce spáchal fašismus a nacismus.

Protestujeme proti snahám pozměňovat historii, týkající se nacismu a fašismu. Mladé generace musí znát pravdu o zvěrstvech nacismu, o tom, jak snadno jsme ztratili svobodu a kolik úsilí bylo potřeba pro naše osvobození. Musí znát vše o svazku protihitlerovské koalice a o jejím hrdinském boji proti nacismu a fašismu za svobodu a demokracii v letech 1939-1945.

Dnešní generace žije v naději, že lidstvo nebude opakovat hrůzy, jež dělají z lidí dravou zvěř. Ale válečné krutosti, genocida národnostních menšin a náboženských společenství v době současné nám připomínají epochu nacismu a fašismu. Proto je tak důležitá naše paměť na události minulé.

Markian Děmidov z Ukrajiny a Józef Sowa z Polska
Dnešní situace nás vede k závěru, že současná opatření Organizace spojených národů k předcházení násilí a válek nejsou dostatečná. Miliony současných vyhnanců a utečenců hledajících záchranu před bídou a hrůzami války a potřebujících humanitární pomoc ze strany rozvinutých zemí nás přesvědčují, že stavba zdí na hranicích mezi zeměmi s cílem ochrany bohatých před strádajícími není metodou řešení těchto problémů.

Proto vyzýváme Evropskou unii i představitele evropských zemí k aktivnějšímu hledání nových možností politických řešení pro soužití mezi různými národy a náboženstvími bez růstu násilí a hrozeb války.

Účastníci „Mezinárodního výboru vyhnanců a běženců, obětí nacismu let 1920-1945“

Překlad jp