neděle 29. července 2012

Zápis z výročního shromáždění delegátů Kruhu, konané 14.4.2012 v klubovně ČSOL


Návrh programu schválila výborová schůze 14.3.2012, z řad delegátů nebyly požadovány doplňky. Všichni členové Kruhu byli pozváni písemně článkem ve Zprávách z Kruhu č.1/2012 z března t.r.

Shromáždění zahájil v 10 hodin předsedající Lumír Tuček přivítáním všech přítomných. Minutou ticha uctili přítomní zesnulého předsedu Kruhu Dr. Václava Kurala a dlouholetého člena výboru Ing. Antonína Smrčka. Prof. Miloslav Bednář přednesl svůj příspěvek na téma „Odsun Němců jako předpoklad demokratické mírové Evropy“. Po utvoření návrhové (J.Liška), volební (L.Tuček) a mandátové komise (Z.Papež, konstatoval, že je přítomno 16 delegátů, 10 se omluvilo, a podle bodu IV/3 Stanov je shromáždění usnášeníschopné) přečetl místopředseda Ing. Jiří Prokop zprávu o činnosti Kruhu v r. 2011. Informoval také o činnosti jednotlivých členů výboru a o jeho novém složení. Z.Vodička ohlásil, že nebude kandidovat. Z plánované činnosti pro rok 2012 vypadla konference, na kterou jsme od MZV nedostali dotaci. Výstava (na kterou jsme nic nedostali rovněž) se naproti tomu uskuteční. Pokladník Ing. Mojmír Maršák předložil zprávu o hospodaření v roce 2011 a předpokládaný rozpočet na rok 2012. Stav účtu u Komerční banky k 1.1.2011 byl 100,5 tisíc Kč, konečný stav k 21.12. byl 96,5 tisíc Kč.

V diskusi vystoupilo 5 delegátů, zazněla mj. informace o rozšíření publikace, v níž je odsun označen jako genocida, ve školách v Hesensku.

Redakce čtrnáctideníku Národní osvobození darovala pro delegáty 20 výtisků.

Návrhová komise ve složení doc.Vladimír Krejčí, Ing. Jaroslav Liška, Jitka Procházková doporučila k odhlasování následující usnesení:

Shromáždění delegátů
  1. schvaluje zprávu o činnosti Kruhu v r. 2011
  2. schvaluje zprávu o hospodaření Kruhu v r.2011
  3. schvaluje návrh rozpočtu na r. 2012
  4. navrhuje využít zprávu prof. Bednáře pro účely Kruhu

Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno. Kromě toho se shromáždění delegátů usneslo, že pro r.2012 budou naše webové stránky mít adresu kruh1938.blogspot.com (zdarma), v r. 2013 kruh1938.com (zpoplatněnou). Shromáždění bylo ukončeno ve 14 hodin.

Výbor Kruhu