pondělí 22. srpna 2016

Zápis z členské schůze Kruhu konané 16. 4. 2016 v hotelu Legie a nové Stanovy

Přítomno 27 členů
Předseda přečetl zprávu o činnosti Kruhu za rok 2015
E. Šneberg přečetl zprávu o hospodaření Kruhu v r. 2015
Přítomní členové odsouhlasili nové stanovy spolku:


Stanovy

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, z. s.

Čl. I. Název a sídlo

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, z. s. (dále jen Kruh), IČ 60436616, má své sídlo v Praze na adrese U Poustek 7, 143 00 Praha-Cholupice. Anglický ekvivalent jména spolku je Association of Citizens Banished from the Borderlands in 1938.

Čl. II. Účel spolku

Účelem spolku je účast v česko – německém dialogu, snaha o dobré vzájemné vztahy nezatížené minulostí, obhajoba zájmů všech obětí nacismu, boj proti všem formám neonacismu a snaha čelit pokusům o zkreslování historie.

Čl. III. Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. Tento účel je naplňován zejména a) účastí na seminářích a konferencích věnovaných této tématice
b) pravidelným vydáváním „Zpráv z Kruhu“
c) vlastním pořádáním konferencí
d) spoluprací se spolky podobného zaměření
Žádná z činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

Čl. IV. Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s jeho posláním a souhlasí s jeho stanovami. Členství vzniká přihlášením se e-mailem nebo poštou, zaniká odhlášením se stejnou formou nebo úmrtím. Kruh sdružuje občany vyhnané v roce 1938 z pohraničí, jejich rodinné příslušníky, také jiné oběti nacismu i sympatizanty. Člen Kruhu má právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, předkládat návrhy, podněty a připomínky a podílet se na praktické činnosti Kruhu. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku

Čl. V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, celostátní výbor a předseda. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která se svolává jednou ročně, místo a čas konání se oznamuje všem členům ve Zprávách z Kruhu, které jsou zasílány bezplatně všem členům. Je v každém případě usnášeníschopná. Členská schůze schvaluje stanovy spolku, volí členy výboru, schvaluje činnost Kruhu a hospodaření v minulém roce a stejně tak návrhy pro činnost a hospodaření v roce příštím.
 
Druhým nejvyšším orgánem je výbor. Výbor se schází minimálně 6x do roka, na každé schůzi se určí datum schůze příští. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a usneseními členské schůze.

Předseda je statutárním zástupcem Kruhu a je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Je povinen svolávat členské schůze a archivovat z nich zápisy, jedná v souladu s usneseními výboru.

Čl. VI. Majetek a hospodaření

Kruh je neziskovým a nevýdělečným spolkem založeným na dobrovolné aktivitě členů a sympatizujících. Příjmy Kruhu tvoří zejména dobrovolné členské příspěvky a další příspěvky fyzických a právnických osob. Za hospodaření Kruhu odpovídá výbor, jím pověřený pokladník a 3 revizoři účtů. Výbor předkládá vyúčtování hospodaření každoročně členské schůzi.

Výbor Kruhu